Verwijzers

Gezinshuis De Lotus is een kleinschalige woonvorm waarin wij 24 uurs zorg bieden aan maximaal 6 kinderen/jongeren met beschikking afgegeven door de desbetreffende gemeente . Wij willen ons hierbij met name richten op langdurige plaatsingen, plaatsing voor crisis/ logeer/weekend/vakantie opvang is altijd bespreekbaar. Een geldige beschikking vanuit de gemeente is bij aanvang van de opname een vereiste.
 
De lotus staat symbool voor uitbloeien naar je eigen potentie. Wij willen een veilige en pedagogische opvoedingssituatie creëren waarbinnen een kind/jongeren zich zo optimaal mogelijk kan ontwikkelen, binnen de grenzen van zijn mogelijkheden.
Zodat het kind dichter bij zijn eigen identiteit en persoonlijkheid kan komen en een zo zelfstandig mogelijke persoon kan worden.  
 
Wij gaan in onze werkwijze uit van vraaggerichte zorgsturing. Dit houdt in dat op de eerste plaats duidelijk moet worden vastgesteld welke vragen er zijn op het vlak van bijvoorbeeld begeleiding, verzorging, dagbesteding, activiteiten en huisvesting. Wij gaan uit van de mogelijkheden en niet van de onmogelijkheden.
Dit doen we door: Voortdurend in hun behoeften, mogelijkheden en opvoeding te investeren. Door de betrouwbare ander te zijn. Een veilig en gestructureerd leefklimaat te bieden. De laatste jaren zijn er steeds meer ontwikkelingen die erop gericht zijn pleegkinderen zoveel mogelijk in een gezinsvervangende situatie op te laten groeien. Ook in het Internationale Verdrag van de Rechten van het Kind is het belang van een gezin voor een kind vastgelegd. Wij zijn dan ook van mening dat elk kind behoefte heeft om erbij te horen, om gezien en gewaardeerd te worden. Hierbij kunnen zij het beste ondersteund worden door een betrokken, liefdevolle, doch professionele opvoeder, die bereidt is het leven van dit kind in het verlengde van zijn eigen leven te brengen.